Fermentació Alcohņlica y Maloląctica
El raļm es pesa en les caixes i es passa per la derrapadora, bombejant la pasta fins els dipņsits de fermentació. Es sembren els llevats seleccionats i s’inicia la fermentació alcohņlica que té una durada de 10 a 15 dies segons la varietat i l’anyada. La maceració del most i les pells s’allarga entre 20 i 35 dies. Finalment, s’escola el vi i es premsa la pasta.

A continuació i de manera espontąnea comenēa la fermentació maloląctica, que aproximadament s’allarga durant un mes.